Carnet de coche

CARNET DE MOTO

BLOG

Autoescuela en Horta

No pierdas más tiempo, nuestro equipo te ayudara a superar el examen y obtener el carnet de conducir!

Llamar 931 735 032Enviar correo

1. IDENTIFICACIÓN

Al present avís legal i política de privacitat regula els termes d’ús aplicables al lloc web www.exitautoescola.com (en endavant, el “Lloc Web” ) que és propietat de Ana Maria Calvo Ortega amb DNI 39166685P

L’ús del lloc web es regeix per les normes establertes al present avis legal. La seva utilització implica que vostè accepta les condicions. Pot contactar amb Exit Autoescola a l’adreça de correu electrònic [email protected], o a la direcció postal passeig Maragall 346, 08031 Barcelona

2. OBJECTE

Per la simple visita a la web, les persones que accedeixen a la mateixa no faciliten informació personal alguna ni queden obligats a facilitar-la. Quan l’hagi de subministrar, el lloc web l’informarà sobre el caràcter voluntari i/o obligatori de l’entrega de dades. Per gaudir de determinats serveis, i especialment per efectuar descarregues de documentació, consultes, participar al blog, etc. l’usuari haurà de registrar-se i acceptar expressament aquestes condicions.

Els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades proporcionades. EXIT AUTOESCOLA donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat , en els termes indicats a la Política de Protecció de Dades.

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en transposició de la Directiva Europea 1995//46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’Octubre de 1995, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i Directiva 2002/58/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de Juliol de 2002, l’informem que les dades personals que ens proporcioni omplint qualsevol formulari existent al lloc web, el contacte, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies formaran part dels fitxers titularitat de EXIT AUTOESCOLA i:

Seran tractats amb la màxima confidencialitat per a la seva gestió administrativa, per donar resposta als mateixos, així com per a la gestió que els vinculi.
Implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat i de la protecció de dades, en els termes previstos al Reglament General de Protecció de Dades, així com l’autorització a EXIT AUTOESCOLA perquè tracti totes les dades personals que se’ns facilitin.
Seran tractats adoptant els nivells de seguretat adequats conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, reservant-se les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, considerant l’estat de la tecnologia, en compliment de la seva obligació de secret, que garantirà la confidencialitat de les mateixes.
EXIT AUTOESCOLA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que son correctes i exactes.
L’usuari que faciliti informació de caràcter personal es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades. Si vostè facilita dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment exprés, en els termes detallats a la Política de Protecció de Dades.
Respecte d’aquella informació que sigui enviada per menors de 18 anys, serà requisit imprescindible que el remitent hagi obtingut prèviament el consentiment patern, del tutor o del legal representant, i EXIT AUTOESCOLA rebi una còpia per escrit al correu electronic [email protected]

3. EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no siguin tractats ni visualitzats per EXIT AUTOESCOLA ni per cap altre tercer.

Sens perjudici del que aquí s’exposa, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de EXIT AUTOESCOLA per al compliment de les seves obligacions legals, com poden ser responsabilitats contractuals o altres obligacions fiscals i tributaries.

En cas de no voler rebre totes o algunes de les nostres informacions per correu electrònic, l’usuari té la possibilitat de donar-se de baixa en qualsevol moment. Per això, simplement hauran de contactar mitjançant email amb EXIT AUTOESCOLA.

Correspon als usuaris l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, l’usuari tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals. Per poder exercir aquesta facultat, l’usuari haurà de dirigir-se per escrit a EXIT AUTOESCOLA a l’adreça de correu electronic [email protected]

L’Usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, i EXIT AUTOESCOLA no serà responsable de la manca d’exactitud dels mateixos. Així mateix, qualsevol aclariment sobre els mateixos, haurà d’enviar un correu amb la exactitud de les dades.

4. UTILITZACIÓ DE COOKIES

Per a la utilització del lloc web és necessari l’ús de cookies (entès com un conjunt de caràcters que s’emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal del ordinador d’un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web).

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat per pantalla de la recepció de cookies. Tret que s’hagi ajustat la configuració del seu navegador de forma que refusi les cookies, el nostre sistema produirà cookies quan es connecti al nostre lloc web. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar la informació.

5. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, marques i documents adjunts en qualsevol format, o qualsevol d’altre naturalesa susceptibles d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de EXIT AUTOESCOLA i/o tercers, que tenen dret exclusiu d’ utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a EXIT AUTOESCOLA de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas la documentació i/o contingut expressat a la web implica la prestació d’un assessorament al visitant o usuari, doncs aquesta únicament es considerarà com a tal quan hi hagi un contracte de prestació de serveis signat entre les parts. La informació continguda té simplement ànim informatiu a nivell general, mai particular ni està adreçat a un cas concret.

Qualsevol ús o explotació de qualsevol dels continguts estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per EXIT AUTOESCOLA o el tercer titular dels drets afectats.

6 . OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a :

Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis , de conformitat amb la normativa vigent i aplicable, les condicions d’us i política de privacitat de la web, els usos i costums, etc.
Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web
Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui , en cada moment , a la situació real de l’Usuari . L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a EXIT AUTOESCOLA o a tercers per la informació que faciliti.
No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir-se de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les condicions d’us i política de privacitat de la web o que puguin perjudicar els drets o interessos de tercers.
Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de EXIT AUTOESCOLA , dels seus proveïdors o de tercers.
Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades deEXIT AUTOESCOLA, tercers proveïdors i altres usuaris.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública , transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de EXIT AUTOESCOLA o de tercers incorporats als continguts , així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts .
Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts.
En particular , i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions , dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
De totes maneres sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
Indueixi , inciti o promogui actuacions delictives , denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
Indueixi , inciti o promogui actuacions , actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses , de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a EXIT AUTOESCOLA o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
Sigui contrari a l’honor , a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.
Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a EXIT AUTOESCOLA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori , pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no s’efectuï la notificació anterior, EXIT AUTOESCOLA quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya , serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents condicions d’us i política de privacitat de la web, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per EXIT AUTOESCOLA

7 . RESPONSABILITATS

EXIT AUTOESCOLA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

EXIT AUTOESCOLA no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

EXIT AUTOESCOLA podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes condicions d’us i política de privacitat de la web.

EXIT AUTOESCOLA no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar , entre altres, de:

Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de EXIT AUTOESCOLA .
Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació , com ara virus informàtics o qualsevol altres.
Abús indegut o inadequat del lloc web .
Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Els administradors de EXIT AUTOESCOLA es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

EXIT AUTOESCOLA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la incorrecta utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, EXIT AUTOESCOLA queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat per EXIT AUTOESCOLA dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a EXIT AUTOESCOLA indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar EXIT AUTOESCOLA davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots” , “spiders” , “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc web.

8. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el lloc web de EXIT AUTOESCOLA així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de EXIT AUTOESCOLA .

El lloc web deEXIT AUTOESCOLA inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’ accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, EXIT AUTOESCOLA no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

no podran donar a entendre que EXIT AUTOESCOLA recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;
no podran falsejar la seva relació amb EXIT AUTOESCOLA ni afirmar que EXIT AUTOESCOLA ha autoritzat aquest enllaç , ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de EXIT AUTOESCOLA ;
no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit;
no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal;
ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. EXIT AUTOESCOLA podrà sol·licitar, en qualsevol moment , que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de les quals haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. EXIT AUTOESCOLA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.
En conseqüència, EXIT AUTOESCOLA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web .

9. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, EXIT AUTOESCOLA tractarà de forma automatitzada les Dades Personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes , amb el que disposa les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el lloc web.

10 . FORÇA MAJOR

EXIT AUTOESCOLA no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

11 . RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES . LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions d’us i política de privacitat de la web, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació comunitària i espanyola.

¡Consigue tu carnet de conducir en tiempo récord!

¡Reserva tu plaza ahora en nuestro curso intensivo!

dirección general de tráfico
ajuntament-de-barcelona

CONTACTO 💌

 HORARIO DE OFICINA

Lunes 10.00 – 13.30  16.00 – 20.00

Martes 10.00 – 13.30  16.00 – 20.00

Miércoles 10.00 – 13.30  16.00 – 20.00

Jueves 10.00 – 13.30  16.00 – 20.00

Viernes 10.00 – 13.30  16.00 – 18.00

Abrir chat
1
🚗 ¿Hablamos por Whatsapp?
Hola 👋 🚗
¿En qué podemos ayudarte?🛵